ثبت نام
ورود به سايت


مدرسه هنرهیأت در راستای شبکه سازی و توانمندسازی هنرمندان هیأتی مجموعه دوره های آموزشی تربیتی را برگزار می‌کند.

آخرین دروس

#گعده_هنر

#موشن گرافیک

دوره‌ویژه

تمام دروس

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

0

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

0

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

2

بخش ها

20

شرکت کننده

3 ساعت

زمان درس

1

بخش ها

372

شرکت کننده

30 ساعت

زمان درس

2

بخش ها

21

شرکت کننده

2 ساعت

زمان درس

1

بخش ها

413

شرکت کننده

30 ساعت

زمان درس

2

بخش ها

19

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

11

بخش ها

24

شرکت کننده

زمان درس

10

بخش ها

31

شرکت کننده

8:00:00

زمان درس

9

بخش ها

97

شرکت کننده

01:06:00

زمان درس

1

بخش ها

343

شرکت کننده

1:55:00

زمان درس

0

بخش ها

114

شرکت کننده

42:00:00

زمان درس

0

بخش ها

69

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

12

شرکت کننده

30 ساعت

زمان درس

16

بخش ها

82

شرکت کننده

2:15:20

زمان درس

1

بخش ها

388

شرکت کننده

12:02:31

زمان درس

10

بخش ها

101

شرکت کننده

01:43:00

زمان درس

2

بخش ها

323

شرکت کننده

7:45:24

زمان درس

5

بخش ها

88

شرکت کننده

01:35:32

زمان درس

1

بخش ها

275

شرکت کننده

09:12:06

زمان درس

7

بخش ها

25

شرکت کننده

01:31:45

زمان درس

1

بخش ها

417

شرکت کننده

07:31:02

زمان درس

6

بخش ها

94

شرکت کننده

04:02:10

زمان درس

9

بخش ها

15

شرکت کننده

01:26:00

زمان درس

10

بخش ها

316

شرکت کننده

00:55:00

زمان درس

6

بخش ها

37

شرکت کننده

01:58:00

زمان درس

20

بخش ها

307

شرکت کننده

01:30:00

زمان درس

4

بخش ها

128

شرکت کننده

02:26:00

زمان درس

10

بخش ها

131

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

1

بخش ها

376

شرکت کننده

01:21:00

زمان درس

10

بخش ها

578

شرکت کننده

02:18:00

زمان درس

15

بخش ها

10

شرکت کننده

00:53:00

زمان درس

6

بخش ها

148

شرکت کننده

01:19:00

زمان درس

8

بخش ها

186

شرکت کننده

02:03:00

زمان درس

9

بخش ها

283

شرکت کننده

01:04:00

زمان درس

7

بخش ها

319

شرکت کننده

01:05:00

زمان درس

8

بخش ها

152

شرکت کننده

01:02:00

زمان درس

8

بخش ها

138

شرکت کننده

01:03:00

زمان درس

7

بخش ها

161

شرکت کننده

03:53:00

زمان درس

10

بخش ها

229

شرکت کننده

06:43:00

زمان درس

23

بخش ها

207

شرکت کننده

05:50:00

زمان درس

21

بخش ها

171

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

10

بخش ها

176

شرکت کننده