ورود به سايت


مدرسه هنرهیأت در راستای شبکه سازی و توانمندسازی هنرمندان هیأتی مجموعه دوره های آموزشی تربیتی را برگزار می‌کند.

آخرین دروس

تمام دروس

شنبه‌ها ساعت 15

زمان درس

2

بخش ها

26

شرکت کننده

30 ساعت

زمان درس

18

بخش ها

24

شرکت کننده

10:00:00

زمان درس

9

بخش ها

84

شرکت کننده

01:06:00

زمان درس

1

بخش ها

239

شرکت کننده

1:55:00

زمان درس

0

بخش ها

81

شرکت کننده

42:00:00

زمان درس

0

بخش ها

47

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

13

شرکت کننده

30 ساعت

زمان درس

16

بخش ها

77

شرکت کننده

2:15:20

زمان درس

1

بخش ها

331

شرکت کننده

12:02:31

زمان درس

10

بخش ها

68

شرکت کننده

01:43:00

زمان درس

2

بخش ها

289

شرکت کننده

7:45:24

زمان درس

5

بخش ها

88

شرکت کننده

01:35:32

زمان درس

1

بخش ها

238

شرکت کننده

09:12:06

زمان درس

7

بخش ها

25

شرکت کننده

01:31:45

زمان درس

1

بخش ها

349

شرکت کننده

07:31:02

زمان درس

6

بخش ها

85

شرکت کننده

04:02:10

زمان درس

9

بخش ها

15

شرکت کننده

01:26:00

زمان درس

10

بخش ها

175

شرکت کننده

00:55:00

زمان درس

6

بخش ها

35

شرکت کننده

01:58:00

زمان درس

20

بخش ها

210

شرکت کننده

01:30:00

زمان درس

4

بخش ها

126

شرکت کننده

02:26:00

زمان درس

10

بخش ها

127

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

1

بخش ها

248

شرکت کننده

01:21:00

زمان درس

10

بخش ها

492

شرکت کننده

02:18:00

زمان درس

15

بخش ها

8

شرکت کننده

00:53:00

زمان درس

6

بخش ها

147

شرکت کننده

01:19:00

زمان درس

8

بخش ها

132

شرکت کننده

02:03:00

زمان درس

9

بخش ها

209

شرکت کننده

01:04:00

زمان درس

7

بخش ها

227

شرکت کننده

01:05:00

زمان درس

8

بخش ها

103

شرکت کننده

01:02:00

زمان درس

8

بخش ها

100

شرکت کننده

01:03:00

زمان درس

7

بخش ها

114

شرکت کننده

03:53:00

زمان درس

10

بخش ها

212

شرکت کننده

06:43:00

زمان درس

23

بخش ها

196

شرکت کننده

05:50:00

زمان درس

21

بخش ها

169

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

10

بخش ها

124

شرکت کننده