ورود به سايت


مدرسه هنرهیأت در راستای شبکه سازی و توانمندسازی هنرمندان هیأتی مجموعه دوره های آموزشی تربیتی را برگزار می‌کند.

آخرین دروس

#گعده_هنر

#موشن گرافیک

تمام دروس

نامشخص

زمان درس

11

بخش ها

22

شرکت کننده

99/11/28

زمان درس

10

بخش ها

25

شرکت کننده

شنبه‌ها ساعت 15

زمان درس

3

بخش ها

27

شرکت کننده

30 ساعت

زمان درس

18

بخش ها

23

شرکت کننده

8:00:00

زمان درس

9

بخش ها

89

شرکت کننده

01:06:00

زمان درس

1

بخش ها

263

شرکت کننده

1:55:00

زمان درس

0

بخش ها

87

شرکت کننده

42:00:00

زمان درس

0

بخش ها

51

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

13

شرکت کننده

30 ساعت

زمان درس

16

بخش ها

79

شرکت کننده

2:15:20

زمان درس

1

بخش ها

346

شرکت کننده

12:02:31

زمان درس

10

بخش ها

94

شرکت کننده

01:43:00

زمان درس

2

بخش ها

300

شرکت کننده

7:45:24

زمان درس

5

بخش ها

88

شرکت کننده

01:35:32

زمان درس

1

بخش ها

248

شرکت کننده

09:12:06

زمان درس

7

بخش ها

25

شرکت کننده

01:31:45

زمان درس

1

بخش ها

367

شرکت کننده

07:31:02

زمان درس

6

بخش ها

89

شرکت کننده

04:02:10

زمان درس

9

بخش ها

15

شرکت کننده

01:26:00

زمان درس

10

بخش ها

229

شرکت کننده

00:55:00

زمان درس

6

بخش ها

35

شرکت کننده

01:58:00

زمان درس

20

بخش ها

223

شرکت کننده

01:30:00

زمان درس

4

بخش ها

126

شرکت کننده

02:26:00

زمان درس

10

بخش ها

127

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

1

بخش ها

278

شرکت کننده

01:21:00

زمان درس

10

بخش ها

520

شرکت کننده

02:18:00

زمان درس

15

بخش ها

8

شرکت کننده

00:53:00

زمان درس

6

بخش ها

147

شرکت کننده

01:19:00

زمان درس

8

بخش ها

146

شرکت کننده

02:03:00

زمان درس

9

بخش ها

243

شرکت کننده

01:04:00

زمان درس

7

بخش ها

265

شرکت کننده

01:05:00

زمان درس

8

بخش ها

123

شرکت کننده

01:02:00

زمان درس

8

بخش ها

110

شرکت کننده

01:03:00

زمان درس

7

بخش ها

125

شرکت کننده

03:53:00

زمان درس

10

بخش ها

193

شرکت کننده

06:43:00

زمان درس

23

بخش ها

199

شرکت کننده

05:50:00

زمان درس

21

بخش ها

169

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

10

بخش ها

137

شرکت کننده