ثبت نام
ورود به سايت


مدرسه هنرهیأت در راستای شبکه سازی و توانمندسازی هنرمندان هیأتی مجموعه دوره های آموزشی تربیتی را برگزار می‌کند.

آخرین دروس

#گعده_هنر

#موشن گرافیک

دوره‌ویژه

تمام دروس

8:00:00

زمان درس

3

بخش ها

43

شرکت کننده

3 ساعت

زمان درس

1

بخش ها

515

شرکت کننده

2 ساعت

زمان درس

1

بخش ها

723

شرکت کننده

زمان درس

10

بخش ها

36

شرکت کننده

8:00:00

زمان درس

9

بخش ها

106

شرکت کننده

01:06:00

زمان درس

1

بخش ها

474

شرکت کننده

1:55:00

زمان درس

0

بخش ها

171

شرکت کننده

42:00:00

زمان درس

0

بخش ها

100

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

12

شرکت کننده

30 ساعت

زمان درس

16

بخش ها

94

شرکت کننده

2:15:20

زمان درس

1

بخش ها

435

شرکت کننده

12:02:31

زمان درس

10

بخش ها

106

شرکت کننده

01:43:00

زمان درس

2

بخش ها

377

شرکت کننده

7:45:24

زمان درس

5

بخش ها

93

شرکت کننده

01:35:32

زمان درس

1

بخش ها

324

شرکت کننده

09:12:06

زمان درس

7

بخش ها

25

شرکت کننده

01:31:45

زمان درس

1

بخش ها

511

شرکت کننده

07:31:02

زمان درس

6

بخش ها

97

شرکت کننده

04:02:10

زمان درس

9

بخش ها

15

شرکت کننده

00:55:00

زمان درس

6

بخش ها

37

شرکت کننده

01:58:00

زمان درس

20

بخش ها

487

شرکت کننده

01:30:00

زمان درس

4

بخش ها

131

شرکت کننده

02:26:00

زمان درس

10

بخش ها

132

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

1

بخش ها

623

شرکت کننده

01:21:00

زمان درس

10

بخش ها

675

شرکت کننده

02:18:00

زمان درس

15

بخش ها

12

شرکت کننده

00:53:00

زمان درس

6

بخش ها

148

شرکت کننده

01:19:00

زمان درس

8

بخش ها

264

شرکت کننده

01:05:00

زمان درس

8

بخش ها

193

شرکت کننده

01:02:00

زمان درس

8

بخش ها

188

شرکت کننده

01:03:00

زمان درس

7

بخش ها

225

شرکت کننده

03:53:00

زمان درس

10

بخش ها

238

شرکت کننده

06:43:00

زمان درس

23

بخش ها

215

شرکت کننده

05:50:00

زمان درس

21

بخش ها

173

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

10

بخش ها

266

شرکت کننده