ورود به سايت


مدرسه هنرهیأت در راستای شبکه سازی و توانمندسازی هنرمندان هیأتی مجموعه دوره های آموزشی تربیتی را برگزار می‌کند.

آخرین دروس

#گعده_هنر

#موشن گرافیک

تمام دروس

پنجشنبه‌ها/17

زمان درس

2

بخش ها

20

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

11

بخش ها

23

شرکت کننده

زمان درس

10

بخش ها

27

شرکت کننده

8:00:00

زمان درس

9

بخش ها

90

شرکت کننده

01:06:00

زمان درس

1

بخش ها

273

شرکت کننده

1:55:00

زمان درس

0

بخش ها

94

شرکت کننده

42:00:00

زمان درس

0

بخش ها

55

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

13

شرکت کننده

30 ساعت

زمان درس

16

بخش ها

79

شرکت کننده

2:15:20

زمان درس

1

بخش ها

355

شرکت کننده

12:02:31

زمان درس

10

بخش ها

95

شرکت کننده

01:43:00

زمان درس

2

بخش ها

308

شرکت کننده

7:45:24

زمان درس

5

بخش ها

88

شرکت کننده

01:35:32

زمان درس

1

بخش ها

252

شرکت کننده

09:12:06

زمان درس

7

بخش ها

25

شرکت کننده

01:31:45

زمان درس

1

بخش ها

376

شرکت کننده

07:31:02

زمان درس

6

بخش ها

89

شرکت کننده

04:02:10

زمان درس

9

بخش ها

15

شرکت کننده

01:26:00

زمان درس

10

بخش ها

242

شرکت کننده

00:55:00

زمان درس

6

بخش ها

35

شرکت کننده

01:58:00

زمان درس

20

بخش ها

228

شرکت کننده

01:30:00

زمان درس

4

بخش ها

126

شرکت کننده

02:26:00

زمان درس

10

بخش ها

127

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

1

بخش ها

291

شرکت کننده

01:21:00

زمان درس

10

بخش ها

532

شرکت کننده

02:18:00

زمان درس

15

بخش ها

9

شرکت کننده

00:53:00

زمان درس

6

بخش ها

147

شرکت کننده

01:19:00

زمان درس

8

بخش ها

153

شرکت کننده

02:03:00

زمان درس

9

بخش ها

248

شرکت کننده

01:04:00

زمان درس

7

بخش ها

272

شرکت کننده

01:05:00

زمان درس

8

بخش ها

127

شرکت کننده

01:02:00

زمان درس

8

بخش ها

116

شرکت کننده

01:03:00

زمان درس

7

بخش ها

131

شرکت کننده

03:53:00

زمان درس

10

بخش ها

193

شرکت کننده

06:43:00

زمان درس

23

بخش ها

201

شرکت کننده

05:50:00

زمان درس

21

بخش ها

169

شرکت کننده

01:16:00

زمان درس

10

بخش ها

144

شرکت کننده