ثبت نام
ورود به سايت


مدرسه اقتصادی برکت با برگزاری دوره های آموزش مجازی به دنبال گسترش آموزش نظام مند و افزایش دانش تخصصی مخاطبان است.

آخرین دروس

دوره‌ویژه

تمام دروس

6 ساعت

زمان درس

1

بخش ها

1

شرکت کننده

6 ساعت

زمان درس

1

بخش ها

1

شرکت کننده

5 ساعت

زمان درس

1

بخش ها

11

شرکت کننده