ورود به سايت
  • s3.jpg


مدرسه عالی سیاست‌گذاری فرهنگی خیمه‌ای است موقت در فضای مجازی برای پناه‌بردن و گذران حیات علمی در روزگار کرونایی برای دانش‌جویان رشته سیاست‌گذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

آخرین دروس