درس هایی که این استاد تدریس می کند:

اقتضائات رسانه هیأت

مدرسه عالی مدیریت هیأت

50,000 (تومان)50%
25,000 تومان

اقتضائات رسانه هیأت ...

1:50:00

زمان درس

1

بخش ها

74

شرکت کننده

وحید ملتجی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس