درس هایی که این استاد تدریس می کند:
گرافیک

نامشخص

11

1

میثم طاهری

میثم طاهری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
1
1

درباره مدرس