درس هایی که این استاد تدریس می کند:

500,000 (تومان)30%
350,000 تومان

دومین دوره آموزش مجازی مکالمه زبان عربی، با محوریت لهجه عراقی؛ برگزار می‌گردد. 50 جلسه مفید و ارئه فرد به فرد فایل‌ها ...

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

11

شرکت کننده

400,000 (تومان)

دومین دوره آموزش مجازی مکالمه زبان عربی، با محوریت لهجه عراقی؛ برگزار می‌گردد. 50 جلسه مفید و ارئه فرد به فرد فایل‌ها ...

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

0

شرکت کننده

علیرضا ربانی‌منش

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس