درس هایی که این استاد تدریس می کند:

رایگان

کلاس‌آن‌لاین طراحی نشانه از شکل تا معنا استاد مسعود سپهری ظرفیت کلاس تکمیل می باشد ...

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

12

شرکت کننده

مسعود سپهر

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس