درس هایی که این استاد تدریس می کند:

رایگان

کاربرد خطوط تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق در گرافیک ارائه شده در کارگاه خط در گرافیک 1 قم . جمکران ...

01:03:00

زمان درس

7

بخش ها

107

شرکت کننده

علی رضائیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

به زودی...