درس هایی که این استاد تدریس می کند:

رایگان

...

01:06:00

زمان درس

1

بخش ها

213

شرکت کننده

محمدرضا دوست محمدی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس