درس هایی که این استاد تدریس می کند:

علیرضا پورشکوری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
1
339

درباره مدرس