درس هایی که این استاد تدریس می کند:
محمد صادق پوروهاب

محمد صادق پوروهاب

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
1
89

درباره مدرس