درس هایی که این استاد تدریس می کند:

محمد صادق پوروهاب

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
1
88

درباره مدرس