درس هایی که این استاد تدریس می کند:

تایپ در گرافیک

خط در گرافیک

رایگان

برگزار شده در پنجمین کارگاه خط در گرافیک / قم جمکران ...

01:26:00

زمان درس

10

بخش ها

155

شرکت کننده

رایگان

کاربرد خطوط مبتنی بر ساختار هندسی در گرافیک برگزار شده در سومین کارگاه خط در گرافیک قم جمکران ...

02:03:00

زمان درس

9

بخش ها

201

شرکت کننده

رایگان

...

01:04:00

زمان درس

7

بخش ها

214

شرکت کننده

مسعود نجابتی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
5
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس
به زودی...