درس هایی که این استاد تدریس می کند:

هادی معزی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
1
125

درباره مدرس

به زودی...