درس هایی که این استاد تدریس می کند:

خطوط منسوخ شده

خط در گرافیک

رایگان

نگاهی به خطوط منسوخ شده و کاربرد آن در گرافیک برگزار شده در دومین کارگاه خط در گرافیک قم . جمکران ...

01:05:00

زمان درس

8

بخش ها

96

شرکت کننده

هادی معزی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

به زودی...