درس هایی که این استاد تدریس می کند:

مجید عرب مختاری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس