درس هایی که این استاد تدریس می کند:

گعده هنر 7

گعده هنر

رایگان

...

1:55:00

زمان درس

0

بخش ها

76

شرکت کننده

مهدی طاهری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس