درس هایی که این استاد تدریس می کند:

جریان‌شناسی فکری و فرهنگی ایران معاصر

مدرسه عالی سیاست‌گذاری فرهنگی

رایگان

...

نامشخص

زمان درس

2

بخش ها

9

شرکت کننده

عبدالحسین خسروپناه

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس