درس هایی که این استاد تدریس می کند:

رایگان

...

02:11:00

زمان درس

13

بخش ها

90

شرکت کننده

سید وحید موسوی جزایری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

به زودی...