درس هایی که این استاد تدریس می کند:

گعده هنر5

گعده هنر

رایگان

...

42:00:00

زمان درس

0

بخش ها

44

شرکت کننده

حیدر رضایی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس