درس هایی که این استاد تدریس می کند:

400,000 (تومان)

در این دوره به صورت فرد به فرد آموزش داده می‌شود. بیش از 400 فایل آموزشی در اختیار زبان آموز در طی دوره قرار می‌گیرد و ...

نامشخص

زمان درس

52

بخش ها

115

شرکت کننده

محمدهاشم ربانی‌منش

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس