درس هایی که این استاد تدریس می کند:

مهدی حاجی محمدی فریمانی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
1
8

درباره مدرس

دانش آموخته گرافیک و نقاشی، مدرس دانشگاه، عضو انجمن خوشنویسان و طراحان گرافیک ایران