درس هایی که این استاد تدریس می کند:
کلاس سینما

کلاس سینما

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
14
238

درباره مدرس