درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کلاس سینما

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
14
231

درباره مدرس