درس هایی که این استاد تدریس می کند:

نشانه نوشتاری

طراحی نشانه

50,000 (تومان)

برگزار شده در پنجمین کارگاه خط در گرافیک ...

00:55:00

زمان درس

6

بخش ها

33

شرکت کننده

عبدالرضا چاره ای

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس