درس هایی که این استاد تدریس می کند:

سامان هادی پور

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
12
9

درباره مدرس