دوره تکمیلی آموزش خط بنایی800,000 تومانتوضیحات تکمیلی

سرفصل درسهای دوره تکمیلی خط بنایی
الف : شبکه های ساده
• شبکه مثلث و چارچوب های متناسب + سه بعدی سازی
• شبکه پنج ضلعی و چارچوب های متناسب
•شبکه هفت ضلعی و چارچوب های متناسب
•شبکه هشت ضلعی و چارچوب های متناسب
•شبکه نه ضلعی و چارچوب های متناسب
ب: شبکه های مرکب
• شبکه دایره و شعاع و چارچوب های متناسب
• شبکه مثلث و شعاع و چارچوب های متناسب
• شبکه مربع و شعاع و چارچوب های متناسب.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري:
ايميل: