درس هایی که این استاد تدریس می کند:

مجموعه‌عکس از شروع تا پایان

گعده هنر

نامشخص

زمان درس

0

بخش ها

74

شرکت کننده

مجموعه‌عکس از شروع تا پایان

رایگانعبداله حیدری حیدری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس